viernes, 17 de junio de 2016

Historia do Apóstolo Santiago


No Noroeste de España, na céltico e verde Galicia, á que os romanos chamaron "Finis Terrae", por ser o extremo máis occidental do mundo ata entón coñecido, conta a tradición que estivo o Apóstolo Santiago, como chaman os españois a Jacob o fillo de Zebedeo e irmán de Juan el Evangelista.

Apóstolo Santiago
Contan as confusas narracións dos primeiros anos da cristiandade que a el lle foron adxudicadas as terras españolas para predicar 
o Evanxeo, e que nesta tarefa chegou ata a 
desembocadura do río Ulla. Non obstante con pouco éxito e escaso número de discípulos, polo que decidiu volver a Xerusalén.

Cando regresou a Palestina, no ano 44, foi torturado e decapitado por Herodes Agripa, e prohibiuse que fose enterrado. Non obstante os seus discípulos, en segredo, durante a noite trasladaron o seu corpo ata a beira do mar, onde encontraron unha barca preparada para navegar pero sen tripulación. Alí depositaron nun sepulcro de mármore o corpo do apóstolo que chegaría tras a travesía marítima, remontando o río Ulla ata o porto romano, na costa Galega, de Iria Flavia, a capital da Galicia romana. Alí enterraron o seu corpo nun compostum ou cemiterio no próximo bosque de Liberum Donum, onde levantaron un altar sobre a arca de mármore.

Tras as persecucións e prohibicións de visitar o lugar, esqueceuse a existencia deste, ata que no ano 813 o eremita Pelayo observou resplandores e oíu cánticos no lugar. Sobre a base deste suceso chamaríase ao lugar Campus Stellae, ou Campo da Estrela, de onde derivaría o actual nome de Compostela.


O eremita advertiu o bispo de Iria Flavia, Teodomiro, quen despois de apartar a maleza descubriu os restos do apóstolo identificados pola inscrición na lápida. Informado o Rei Alfonso II do achado, acudiu ao lugar e proclamou o apóstolo Santiago patrón do reino, edificando alí un santuario que máis tarde chegaría a ser a Catedral. A partir desta declaración oficial os milagres e aparicións repetiríanse no lugar, dando lugar a numerosas historias e lendas destinadas a infundir valor aos guerreiros que loitaban contra os avances do islam e aos peregrinos que pouco a pouco ían trazando o Camiño de Santiago.Tumba del Apóstol Santiago


                     

Historia del Apóstol Santiago


En el Noroeste de España, en la céltica y verde Galicia, a la que los romanos llamaron "Finis Terrae", por ser el extremo más occidental del mundo hasta entonces conocido, cuenta la tradición que estuvo el Apóstol Santiago, como llaman los españoles a Jacob el hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista.

Cuentan las confusas narraciones de los primeros años de la cristiandad que a él le fueron adjudicadas las tierras españolas para predicar el Evangelio, y que en esta tarea llegó hasta la desembocadura del río Ulla. Sin embargo con poco éxito y escaso número de discípulos, por lo que decidió volver a Jerusalén.

Cuando regresó a Palestina, en el año 44, fue torturado y decapitado por Herodes Agripa, y se prohibió que fuese enterrado. Sin embargo sus discípulos, en secreto, durante la noche trasladaron su cuerpo hasta la orilla del mar, donde encontraron una barca preparada para navegar pero sin tripulación. Allí depositaron en un sepulcro de mármol el cuerpo del apóstol que llegaría tras la travesía marítima, remontando el río Ulla hasta el puerto romano, en la costa Gallega, de Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. Allí enterraron su cuerpo en un compostum o cementerio en el cercano bosque de Liberum Donum, donde levantaron un altar sobre el arca de mármol.Apóstol Santiago
Tras las persecuciones y prohibiciones de visitar el lugar, se olvidó la existencia del mismo, hasta que en el año 813 el eremita Pelayo observó resplandores y oyó cánticos en el lugar. En base a este suceso se llamaría al lugar Campus Stellae, o Campo de la Estrella, de donde derivaría al actual nombre de Compostela.
El eremita advirtió al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, quien después de apartar la maleza descubrió los restos del apóstol identificados por la inscripción en la lápida. Informado el Rey Alfonso II del hallazgo, acudió al lugar y proclamó al apóstol Santiago patrono del reino, edificando allí un santuario que más tarde llegaría a ser la Catedral. A partir de esta declaración oficial los milagros y apariciones se repetirían en el lugar, dando lugar a numerosas historias y leyendas destinadas a infundir valor a los guerreros que luchaban contra los avances del islam y a los peregrinos que poco a poco iban trazando el Camino de Santiago.


1 comentario:

  1. Este dia es y como todos los dias el dia mas bonito en GALICIA una region maravillosa

    ResponderEliminar

Moviles